موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

اذن پدر در نکاح دختر باکره – موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

اذن پدر در نکاح دختر باکره

اذن پدر در نکاح دختر باکره

قانون اذن پدر در نکاح دختر باکره

چکیده
نقش خانواده در تأمین امنیت و سالمت جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، اسلام با هدف تأمین سلامت و سعادت جامعه، شرایطی را برای تشكیل خانواده و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا از این طریق ضامن سالمت جامعه باشد .

در میان شرایط حاکم بر ازدواج، آنچه امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد، والیت پدر و جد پدری بر رشیده باکره است.

مقاله حاضر به بررسی قلمرو والیت پدر و جد پدری در نكاح فرزندان، پرداخته است. قانون مدنی در ماده ۳۴۰۱ ،اذن پدر یا جد پدری را در نكاح دختر باکره الزم شمرده و می گوید: نكاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست . قانونگذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیشگیری از انحرافات اجتماعی چنین حكمی را مقرر نموده است.

زیرا، دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبه عواطف و احساسات، ممكن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجی نامناسب اقدام کنند . قانون مدنی در این حكم از نظر رایج میان فقیهان معاصر پیروی کرده است.
البته توجه بر این نكته الزم است که قانونگذار در وصف باکرگی دختر و لزوم گرفتن اذن از پدر در هنگام عقد صرفاً بر عدم ایجاد رابطه زناشویی قبلی میان او و مردی) چه به صورت مشروع و چه نامشروع ( نظر داشته است.اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد.

دانلود کامل مقاله در قالب PDF

دیدگاهتان را بنویسید