موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

آگوست 2018 – موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

Monthly Archives: آگوست 2018

مقاله بررسی علل و عوامل طلاق

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

چکیده
در این پژوهش سعی بر این شده است نگاهی هر چند مختصر به این پدیده اجتماعی انداخته و در مورد
برخی از آسیب های فردی و اجتماعی وارده از سوی آن به بحث و گفتگو بپردازیم و با این امیدکه در آینده
شاهد کاهش میزان طلاق و از هم فرو پاشی کانون گرم خانواده ها باشیم.

روش در این پژوهش بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است تا بتوانیم مشکلات طلاق را برسی کنیم و عوامل متعددی که بر این مسئله حاکم است را شناسایی کرده . طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است .

مقاله دیگر ما را با عنوان طلاق عاطفی و پیامدهای آن را بخوانید

در فقه اسالمی در تعریف طلاق گفته اند طلاق زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص طلاق به پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معموالا وقتی اتفاق می افتد که معنی استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. تبعات طلاق منحصر به خانواده نیست بلکه باعث متزلزل شدن جامعه نیز می شود. امروز ما شاهد روند روبه رشد این معضل اجتماعی هستیم و خانواده که اصلی ترین نهاد اجتماعی است در معرض پیامدهای ناگوار پدیده طلاق قرار دارد.

طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرام بخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری
بر اعضاء خانواده و جامعه میگذارد.

 

دانلود مقاله

 

اذن پدر در نکاح دختر باکره

اذن پدر در نکاح دختر باکره

قانون اذن پدر در نکاح دختر باکره

چکیده
نقش خانواده در تأمین امنیت و سالمت جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، اسلام با هدف تأمین سلامت و سعادت جامعه، شرایطی را برای تشكیل خانواده و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا از این طریق ضامن سالمت جامعه باشد .

در میان شرایط حاکم بر ازدواج، آنچه امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد، والیت پدر و جد پدری بر رشیده باکره است.

مقاله حاضر به بررسی قلمرو والیت پدر و جد پدری در نكاح فرزندان، پرداخته است. قانون مدنی در ماده ۳۴۰۱ ،اذن پدر یا جد پدری را در نكاح دختر باکره الزم شمرده و می گوید: نكاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست . قانونگذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیشگیری از انحرافات اجتماعی چنین حكمی را مقرر نموده است.

زیرا، دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبه عواطف و احساسات، ممكن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجی نامناسب اقدام کنند . قانون مدنی در این حكم از نظر رایج میان فقیهان معاصر پیروی کرده است.
البته توجه بر این نكته الزم است که قانونگذار در وصف باکرگی دختر و لزوم گرفتن اذن از پدر در هنگام عقد صرفاً بر عدم ایجاد رابطه زناشویی قبلی میان او و مردی) چه به صورت مشروع و چه نامشروع ( نظر داشته است.اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد.

دانلود کامل مقاله در قالب PDF

بررسی مجازات اعدام

وکیل اعدام

چکیده مقاله مجازات اعدام
در این پژوهش سعی بر این شده است نگاهی هر چند مختصر به این پدیده اجتماعی انداخته و در مورد برخی از
آسیب های فردی و اجتماعی وارده از سوی آن به بحث و گفتگو بپردازیم و با این امیدکه در آینده شاهد کاهش
میزان اعدام باشیم. روش در این پژوهش بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است.

اعدام در لغت به معنای نیست کردن، کشتن، و به عدم انداختن است و در اصطلاح شدیدتر و مهمترین نوع مجازات است که به حیات مجرم خاتمه میدهد. اِعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است.
این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم
دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب میشود. برخى به حذف مطلق یا نسبى آن اقدام
کردهاند تا به جرگه مخالفان اعدام درآیند و برخى با ابقاى این مجازات، آن را مؤثر و بلکه پرثمر مىدانند .

مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است ،
چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید. اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این
مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد.

دانلود مقاله مجازات اعدام

موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت دارای بهترین وکلای اعدام در مشهد می باشد