موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

اذن پدر در نکاح دختر باکره – موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

Tag Archives: اذن پدر در نکاح دختر باکره

اذن پدر در نکاح دختر باکره

اذن پدر در نکاح دختر باکره

قانون اذن پدر در نکاح دختر باکره

چکیده
نقش خانواده در تأمین امنیت و سالمت جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، اسلام با هدف تأمین سلامت و سعادت جامعه، شرایطی را برای تشكیل خانواده و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا از این طریق ضامن سالمت جامعه باشد .

در میان شرایط حاکم بر ازدواج، آنچه امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد، والیت پدر و جد پدری بر رشیده باکره است.

مقاله حاضر به بررسی قلمرو والیت پدر و جد پدری در نكاح فرزندان، پرداخته است. قانون مدنی در ماده ۳۴۰۱ ،اذن پدر یا جد پدری را در نكاح دختر باکره الزم شمرده و می گوید: نكاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست . قانونگذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیشگیری از انحرافات اجتماعی چنین حكمی را مقرر نموده است.

زیرا، دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبه عواطف و احساسات، ممكن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجی نامناسب اقدام کنند . قانون مدنی در این حكم از نظر رایج میان فقیهان معاصر پیروی کرده است.
البته توجه بر این نكته الزم است که قانونگذار در وصف باکرگی دختر و لزوم گرفتن اذن از پدر در هنگام عقد صرفاً بر عدم ایجاد رابطه زناشویی قبلی میان او و مردی) چه به صورت مشروع و چه نامشروع ( نظر داشته است.اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد.

دانلود کامل مقاله در قالب PDF