موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

نحوه اجرا اعدام – موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

Tag Archives: نحوه اجرا اعدام

بررسی مجازات اعدام

وکیل اعدام

چکیده مقاله مجازات اعدام
در این پژوهش سعی بر این شده است نگاهی هر چند مختصر به این پدیده اجتماعی انداخته و در مورد برخی از
آسیب های فردی و اجتماعی وارده از سوی آن به بحث و گفتگو بپردازیم و با این امیدکه در آینده شاهد کاهش
میزان اعدام باشیم. روش در این پژوهش بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است.

اعدام در لغت به معنای نیست کردن، کشتن، و به عدم انداختن است و در اصطلاح شدیدتر و مهمترین نوع مجازات است که به حیات مجرم خاتمه میدهد. اِعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است.
این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم
دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب میشود. برخى به حذف مطلق یا نسبى آن اقدام
کردهاند تا به جرگه مخالفان اعدام درآیند و برخى با ابقاى این مجازات، آن را مؤثر و بلکه پرثمر مىدانند .

مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است ،
چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید. اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این
مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد.

دانلود مقاله مجازات اعدام

موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت دارای بهترین وکلای اعدام در مشهد می باشد